logo

Home > Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Mr. Diamond

 

 1. Annulering of verplaatsing van deze overeenkomst is - behoudens gevallen van overmacht - niet mogelijk. Ongunstige weersomstandigheden, te weinig reserveringen c.q. aanmeldingen, het aflassen van feesten of evenementen op basis van principiële of morele bezwaren vallen echter niet onder een overmachtsituatie

 2. In geval van annulering door de opdrachtgever zal ten allen tijde een bedrag aan annuleringskosten worden berekend van 50% van de in de overeenkomst vermelde totaalsom. Indien de annulering korter dan 1 week voor de huurdatum c.q. speeldatum wordt doorgegeven bedragen de annuleringskosten 100%, zo mogelijk verminderd met reis- en transportkosten voor zover deze op het moment van annuleren nog niet gemaakt zijn.

 3. Opdrachtgever verklaart hiermede meerderjarig te zijn en persoonlijk voor nakoming en betaling van de in dit contract vermelde verplichtingen borg te staan.

 4. Opdrachtgever verklaart met de prestaties van Mr. Diamond Productions v.o.f. alleszins bekend te zijn.

 5. Deze overeenkomst dient door de opdrachtgever binnen 5 dagen na dagtekening te zijn geretourneerd naar het op de voorzijde van dit contract vermelde adres. Zulks op straffe van nietigheid.

 6. Opdrachtgever staat in voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen en kan zich bij het niet verlenen hiervan niet op overmacht beroepen.

 7. In gevallen van contractbreuk zal ten hoogste het bedrag van de overeengekomen vergoeding bij wijze van gefixeerde schadevergoeding aan de benadeelde partij worden voldaan, zelfs in die gevallen waar de ene partij de andere kan aantonen dat de schade aanmerkelijk meer heeft bedragen dan de gefixeerde schadevergoeding.

 8. Bij niet volledige nakoming van de overeenkomst door Mr. Diamond Productions v.o.f., bijv. te laat komen, is opdrachtgever steeds gehouden te betalen over dat gedeelte waarover prestatie is geleverd. Het alsnog verschuldigde percentage zal recht evenredig zijn met het percentage van de tijd die Mr. Diamond Productions v.o.f. op de locatie alsnog werkzaam is geweest. Gladheid onderweg, autopech, extreme filesituaties of ander onvoorzien oponthoud tijdens de reis vallen onder deze clausule. Deze situaties kunnen echter niet worden aangemerkt als contractbreuk en kunnen in geen geval aanleiding geven tot verdere schadevergoeding.

 9. Iedere vorm van schade, vermissing enz. aan apparatuur, rekwisieten enz. en veroorzaakt door publiek, danwel door onbevoegden, wordt door opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde van deze materialen, en wel binnen 8 dagen nadat eventuele schade is toegebracht. De constatering van de schade, vermissing enz. is uitsluitend ter onzer beoordeling.

 10. Mr. Diamond Productions v.o.f. is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte, zowel materiële als immateriële schade, voortvloeiend uit haar optreden, tenzij haar opzet of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

 11. Mr. Diamond Productions v.o.f. verplicht zich instructies van de opdrachtgever, voor zover deze geen inbreuk doen op haar prestatie, op te volgen.

 12. De locatie waar opgebouwd dient te worden moet op een normale manier toegankelijk zijn. Bij moeilijk bereikbare locaties (boven- en benedenverdiepingen, boten, etc.) dient de opdrachtgever te zorgen voor voldoende hulp bij het laden en lossen, tenzij in de overeenkomst duidelijk anders is vermeld.

 13. Indien dit contract betrekking heeft op een optreden van een artiest, gelden de volgende additionele bepalingen:
  13A:De genoemde gages zijn allemaal op uitkoopbasis. Derhalve zijn alle verschuldigde sociale lasten volledig inbegrepen.
  13B:Openlucht optredens dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd en overdekt podium, tenzij in het contract duidelijk anders is overeengekomen.
  13C:De afmetingen van het podium c.q. de plek van optreden dienen minimaal 5 x 3 meter te bedragen, tenzij in het contract duidelijk anders is overeengekomen.
  13D:De artiest is verplicht, indien hij door ziekte of ongeval verhinderd is op de overeengekomen datum op te treden, dit terstond aan de opdrachtgever kenbaar te maken, zo mogelijk gevolgd door een doktersattest.
  13E:De voor een optreden verschuldigde BUMA-rechten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. Deze zal zorgdragen voor de afdracht van de verschuldigde rechten bij de desbetreffende instanties.
  13F:De artiest behoudt zich het recht voor, ingeval van buitenlands en/of TV optreden c.q. opname van de artiest, dit contract te verplaatsen of te annuleren in onderling overleg. De vernietiging of verplaatsing kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadeloosstelling. De artiest zal de opdrachtgever hiervan terstond in kennis stellen, zo mogelijk gevolgd door een kopie van het betreffende buitenlands en/of TV contract.

 14. Indien dit contract betrekking heeft op verhuur van materialen, decors, attracties etc. gelden de volgende additionele bepalingen:
  14A:De huurmaterialen dienen ten allen tijde door beide partijen schoon opgeleverd te worden. Indien na afloop van een feest, evenement etc. de materialen door de huurder niet voldoende zijn schoongemaakt, zullen hiervoor extra reinigingskosten in rekening worden gebracht.
  14B:Beschadigingen aan materialen, decors, attracties etc. welke niet het gevolg zijn van normaal gebruik, zullen in rekening worden gebracht. Hieronder vallen tevens door de huurder zelf aangebrachte bevestigingsmogelijkheden. Nieten, spijkers, schroeven etc. alsmede het zelf aanbrengen van bevestigingsgaten in de huurmaterialen zijn niet toegestaan en zullen op kosten van huurder worden hersteld.

 15. Alle overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op vooruitbetaling per bank.

 16. Bij niet tijdige of onvolledige betaling zijn de kosten van invordering volledig voor rekening van de nalatige partij. Bovendien heeft Mr. Diamond Productions v.o.f. het recht een rente van 1% per maand of gedeelte van een maand over het in te vorderen bedrag in rekening te brengen.

 17. Wijzigingen, doorhalingen en/of aanpassingen van de gegevens in deze overeenkomst zijn voor beide partijen niet geldig. Het afwijken van de in deze overeenkomst opgenomen gegevens is slechts mogelijk indien dit duidelijk op de voorzijde van de overeenkomst is aangegeven en door beide partijen is geparafeerd.

In alle gevallen geldt: reclames uitsluitend schriftelijk binnen 8 dagen.

Aldus opgemaakt te Maasbracht d.d. 31 maart 2007

mail ons